รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 1

เอกสาร

[  ] เอกสารประกอบการขออนุญาตทุกแผ่นผู้ขออนุญาตลงนามและประทับตราบริษัท
[  ] หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน  6   เดือน   บุคคลธรรมดาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง 1  ชุด
[  ] ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  กนอ. 01/2   พร้อมเงื่อนไขและแผนผังแปลงที่ดินแนบท้าย  1   ชุด
[  ] สำเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริง   ถ่ายหน้า – หลัง   กรณีที่ดินของบุคคลอื่นมีหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในแปลงที่ดินพร้อม เอกสารจากเจ้าของทีดิน  1ชุด
[  ] หนังสือมอบอำนาจ  ติดอากรแสตมป์  30   บาท   พร้อมสำเนาบัตรประชาชน,   ทะเบียนบ้าน,   หนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับรอบ  1   ชุด
[  ] หนังสือรับรองสถาปนิกพร้อมใบ  กส. 3   ชุด  ( อาคารที่ไม่เคยออกแบบผังบริเวณระบบระบายน้ำหรือ   อาคารพท.เกิน   1,000   ตร.ม.   ใช้สามัญสถาปนิก)
[  ] หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมพร้อมใบ   กว. 3   ชุด  ( อาคารควบคุมการใช้, คลังสินค้า พท.เกิน  1,000   ตร.ม., โครง สร้างพิเศษเกิน  10   ม.   ใช้สามัญวิศวกร)
[  ] หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมใบ  กว. 3  ชุด  ( อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ใช้สามัญวิศวกร)
[  ] รายการสรุปประกอบแบบแปลน   กนอ.02/1-1   กรอกข้อความให้ครบถ้วน  ผู้ขออนุญาต, สถาปนิก, วิศวกร   ลงนามรับรอง
[  ] ค่า  fc > 65 Ksc. หรือ  fc’ > 150 Ksc.   ให้แสดงใบรับรองผลการแสดงคอนกรีต  (MIXED DESIGN)   วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลงนามรับรอง
[  ] รายการคำนวณ 1  ชุด   แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร, ชื่ออาคาร, สถานที่ก่อสร้าง, ชื่อ – คุณวุฒิ – ที่อยู่ของวิศวกรผู้คำนวณพร้อมลงนามทุกแผ่น
[  ] ดัดแปลงอาคารส่วนที่โครงสร้างต่อเนื่องกันให้วิศวกรผู้คำนวณรับรองโครงสร้าง เดิมสามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างใหม่ได้โดยปลอดภัย
[  ] ดัดแปลงอาคารให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิม  และสำเนารายงานการตรวจรับรองอาคาร  (ถ้ามี)
[  ] อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษเพิ่มหนังสือรับรองพร้อมสำเนาใบ กว.  ของวิศวกรงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล คุณวุฒิสามัญขึ้นไป  3   ชุด
[  ] เอกสารประกอบการป้องการโครงสร้างหลักทนไฟ  3   ซม.   ตามกฎกระทรวง   ฉบับที่ 48/2540

10/31/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: