รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 2

 • หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลของสถาบันที่เชื่อถือได้    ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น  1   ชุด
 • แสดงสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม   จากสถาบันที่เชื่อถือได้ พร้อมลงนามรับรอง 1  ชุด
 • แสดงสำเนาใบ   กว.  ของวุฒิวิศวกรผู้ที่รับรองวัสดุทนไฟ 3  ชม.  พร้อมลงนามรับรอง 1  ชุด
 • หนังสือรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ให้กับผู้ขออนุญาตโดย    ระบุชนิดวัสดุทนไฟ  3   ชม.  ชื่ออาคาร, เจ้าของ พร้อมผู้มี      อำนาจและวุฒิวิศวกรลงนาม
 • แสดงรายละเอียดของวัสดุป้องกันไฟ  3  ชม.  ตามมาตรฐาน  ASTME – 119   ให้ครบถ้วนตามขนาดของโครงสร้างหลักที่มีในแบบแปลนวุฒิวิศวกรลงนาม
 • หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานการป้องกันโครงสร้างหลักทนไฟ  3  ชม.  พร้อมสำเนาใบ  กว. 3 ชุด ( ใช้ภาคีวิศวกรควบคุมงานได้)

[  ] แบบย่อขนาด  A 3   ถ่ายแบบจริง   ผู้ขออนุญาต, สถาปนิก, วิศวกร  ลงนามสดและประทับตราบริษัททุกแผ่น 1 ชุด

 • แสดงแบบผังนิคมอุตสาหกรรมฯ   ระบุตำแหน่งแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
 • แสดงแบบผังบริเวณแปลงที่ดินแสดงตำแหน่งของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ   ให้ครบถ้วน
 • แสดงแบบแปลนพื้นอาคารทุกชั้นทุกหลัง
 • แสดงแบบแปลนรูปด้านและรูปตัดทุกรูป
 • แสดงแบบผังระบบระบายน้ำฝนและระบบระบายน้ำเสียภายในแปลงที่ดิน

11/01/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: