รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 3

แบบแปลน

[  ] ใช้แบบแปลนพิมพ์เขียว 4 ชุด   พับขนาด  A 4   ระบุชื่อ – สกุล, คุณวุฒิพร้อมที่อยู่ของสถาปนิก, วิศวกรด้วยตัวบรรจง พร้อมลงนามรับรองสดและผู้ขออนุญาตลงนามสดพร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น
[  ] ผังบริเวณนิคมอุตสาหกรรมฯ  ระบุตำแหน่งแปลงที่ดินที่ขออนุญาตตรงตามโฉนดที่ดิน   และแผนผังแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
[  ] ผังบริเวณแปลงที่ดิน

* แปลงที่ดินจำนวนเนื้อที่ดินตรงตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและโฉนดที่ดิน   แสดงตำแหน่งหมายเลขหมุดหลักเขต, ขอบเขตทีดิน, เครื่องหมายทิศ
* ระบุพื้นที่ดินภายนอกแปลงที่ดินทุกด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
* แสดงตำแหน่งปลูกต้นไม้ยืนต้น  Q   ไม่น้อยกว่า  5   นิ้ว,   จำนวน 1 ต้น / พื้นที่ 2 ไร่ (ประกาศ กนอ. ที่ 95/2538)
* ผู้ขออนุญาตเขียนข้อความว่า  ( ขอรับรองว่าผังบริเวณนี้ถูกต้องตามสภาพจริง)   พร้อมลงนามรับรองสด
* ระยะร่น   อาคารทั่วไป   ตามประกาศ  กนอ.ที่ 64/2536

  • ด้านหน้าอาคาร    สำหรับอาคารสูงไม่เกิน  12   ม. ระยะร่นไม่น้อยกว่า 6   ม.  ( จากริมเสาด้านนอกอาคารหรือผนังอาคารถึงแนวเขตที่ดิน)
  • ด้านหน้าอาคาร   สำหรับอาคารสูงเกิน  12   ม. ระยะร่นไม่น้อยกว่า  12   ม.
  • ด้านข้างอาคาร   ติดแปลงที่ดินบุคคลอื่น ระยะร่นไม่น้อยกว่า   5   ม.
  • ด้านติดถนนนิคมอุตสาหกรรมฯ ระยะร่นไม่น้อยกว่า  6   ม.
  • สิ่งก่อสร้างเท่าระดับพื้นดินหรือใต้ดิน ระยะร่นไม่น้อยกว่า   5   ม.

11/02/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: