รับทุบบ้าน รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน รับรื้อบ้าน

รื้อถอน รับถมที่ รับรื้อภายใน

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง กนอ. 02/1 ตอนที่ 9

[  ] ระบบป้องกันอัคคีภัย  ( ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39/2537)

  • ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือ   ระบุตำแหน่ง ชนิด ขนาด ชั้นละ 1 เครื่อง หรือทุกพื้นที่ 1,000 ตร.ม.   ทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 ม.
  • พื้นที่อาคารเกิน   2,000   ตร.ม.   ต้องมีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยมีอุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติและแบบใช้ มือ   พร้อมป้ายบอกชั้นและทางหนีไฟ

[  ] ระบบการจัดแสงสว่างภายในอาคาร  ( ตามกฎกระทรวง   ฉบับที่ 39/2537)

  • แสดงตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง    และไฟฟ้าฉุกเฉิน  (EMERGENCY LIGHT)   ทุกชั้นทั้งอาคาร  ระบุ  ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ทุกชนิด

[  ] การจัดเก็บวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ ต้องเป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการจัดเก็บวัตถุนั้นๆ อนุญาตเฉพาะฐานรองรับ ( ติดต่อกองการอนุญาต)

อาคารสูงเกิน 23   ม.   และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ พท.เกิน  10,000   ตร.ม.    พิจารณาตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 33/2535

หมายเหตุ

คู่มือการตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนนี้ รวบรมขึ้นสำหรับให้เจ้าหน้าที่งานอนุญาตการก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารในนิคม อุตสาหกรรมเท่านั้น   อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ตามกฎกระทรวงประกาศ   กนอ.   และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ห้ามนำมาใช้ในการอ้างอิงในกรณีที่เกิดปัญหาในการขอ อนุญาต

11/08/2009 - Posted by | บทความ | , , , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: